Layanan Penelitian Kemasyarakatan Anak

{tab Persyaratan}

  1. Permohonan dari pihak terkait (Kepolisian/LPAS/LPKA);
  2. Berkas yang diperlukan sesuai dengan jenis Litmas.

{tab Prosedur}

  1. Pihak Kepolisian/LPAS/LPKA mengajukan permohonan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas);
  2. Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melaksanakan litmas;
  3. PK melaksanakan litmas;
  4. Melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk membahas hasil pelaksanaan litmas;
  5. PK membuat Laporan Hasil Litmas yang ditandatangani oleh PK yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Bapas;
  6. Memberikan Laporan Hasil Litmas kepada pihak pemohon.

{tab Jangka Waktu Penyelesaian}

  1. Paling lama 3(tiga) hari sejak diterimanya permohonan, bagi litmas untuk kepentingan Diversi;
  2. Paling lama 7(tujuh) hari sejak penunjukan PK, bagi litmas untuk kepentingan asimilasi, reintegrasi (PB, CMB, CMK), pindah tempat pelaksaan pidana penjara atas permintaan sendiri.

{tab Jaminan Pelayanan}

   Setiap permohonan pasti dilayani secara professional

{tab Jaminan Keamanan}

   Prinsip kerahasiaan atas diri klien dipastikan untuk ditegakan/dilaksanakan.

{/tabs}

Cetak